(Sternbergia colchiciflora) je naselila ove prostore kada i sama stepa. „Svedok je toga doba i procesa formiranja biljnog pokrivača na južnom obodu Panonske nizije.” Ona je relikt suvog i toplog doba boreala u postglacijalu.

Naizgled neugladna lukovica, jedva vidljiva, niska i tanana. Cveta prizemnim žutim cvetom tokom jeseni ali njeno cvetanje veoma zavisi od količine padavina, vlažnosti i rastresitosti tla. Listovi su uzani linearni i pojavljuju se zajedno sa plodom u proleće.

Nastanjuje jugozapadne padine i surduke Titelskog brega. Ugrožavajući faktori su preoravanje staništa i širenje invazivnih vrsta poput bagrema. Babaluška je pontsko-mediteranska vrsta.

Izvor: Studija zaštite, Specijalni rezervat prirode „Titelski breg“, Predlog za stavljanje pod zaštitu kao zaštićeno područje I kategorije, Zavod za zaštitu prirode, Novi Sad, 2011,

Praćenje, mapiranje i monitoring strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta biljaka na području SRP „Titelski breg“, Botaničko društvo „Andreas Volni“, Novi Sad.