Установа за заштиту природе „Тителски брег“ Тител управљач заштићеног подручја Специјални резерват природе „Тителски брег“, сагласно члану 54. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/16 и 95/2018 – др. закон и 71/2021), у циљу обезбеђивања учешћа јавности, ставља на јавни увид предлог Плана управљања заштићеним подручјем Специјални резерват природе „Тителски брег“ за период 2023–2032. године. Јавни увид траје у периоду од 21.11.2022. до 24.12.2022. године.

Материјал је доступан у штампаном облику у просторијама Управљача сваког радног дана од 8 до 14 часова, телефон: 021/2962-177, као и у електронском облику на сајту сајту Управљача: www.titelskibreg.com.

Презентација предлога Плана и Јавна расправа  одржаће се 23.12.2022. године у просторијама УЗП „Тителски брег“ са почетком у 12.00 часова.

Позивамо јавност да изврши увид у поменути предлог Плана управљања и најкасније до 24.12.2022. у 14 часова, достави мишљења, примедбе и предлоге у писаном облику на адресу Управљача:

Установа за заштиту природе (скраћено УЗП) „Тителски брег“ Тител

Главна број 10,

21240 Тител

Или електронском поштом на адресу info@titelskibreg.com Контакт: 021/2962177