Prirodni fenomen koji se svake godine sredinom juna meseca, u zavisnosti od temperature vode i vodostaja, odigrava na obalama Tise u narodu se naziva “cvetanje reke”.

Tiski cvet (Palingenia Longicauda) je zapravo insekt koji spada u red vodenih cvetova (Ephemeroptera). Dugačak je 8-12 cm sa rasponom krila 6-7 cm, poznat kao najveća vrsta vodenih cvetova u Evropi.

Ljubavni ples – rojenje obično počinje u večernjim satima. Na početku rojenja larve izlaze iz glinovitog dna reke gde su živele tri godine i dižu se na površinu vode. U podizanju do površine im pomaže gas koji se sakupio ispod njihovih košuljica. Na površini vode larva odbacuje svoju košuljicu i izlazi kao savršen insekt.

Svaka ženka tiskog cveta položi izmedu 7.000 i 8.000 jajašca. Iz oplođenih jajašca se za dve nedelje izlegu larve koje se ukopavaju u glinoviti deo korita reke i tamo ostaju tri godine, presvlačeći se više puta.

Smatra se da je pojava Tiskog cveta indikator čiste i nezagađene vode. Areal rasprostiranja Tiskog cveta bio je mnogo veći u prošlosti, međutim regulacijom tokova reka i pojavom velikih zagađivača, staništa su mu ugrožena i sada ova vrsta spada u strogo zaštićene u Srbiji i na međunarodnom nivou.