Ovaj višeslojni arheološki lokalitet na jugo-istočnom kraju Titelskog brega ljudi su, mudro koristeći sve njegove pogodnosti (dominira terenom na širem području Bačke, Banata i Srema), od davnina  birali kao mesto gde će podizati svoja naselja. 

Tokom dužeg niza godina, ovde se otkriva pokretni arheološki materijal.  Pored njega, na krajnjem istočnom delu visoravni nalazi se jedno prstenasto utvrđenje sa odbrambenim rovom koji je očuvan više od 2/3.

Prečnik ovog utvrđenja iznosi oko 150m i prema delimičnim oštećenjima površinskog sloja (humusa) može se zaključiti da je utvrđenje bilo opasano bedemom od kamena i  krečnog maltera što je vidljivo na nekoliko mesta.

no images were found

Prilikom kopanja rova za vodovod i temelja za izgradnju velikog rezervoara za vodovod, ovde je otkriven bogat kulturni sloj (oko 3m, srednjovekovni i praistorijski), a kopanjem probne sonde u okviru temelja rezervoara ustanovljeno je postojanje moćnog praistorijskog sloja, oko 3,5m.

Nauka je potvrdila ostatke iz perioda praistorije (neolit, eneolit, bronzano i gvozdeno doba), antike (sarmatski sloj) i kasnog srednjeg veka.

Obzirom da su arheološka istraživanja bila malog obima, možemo samo da naslutimo bogatstvo kultrunih slojeva koje ovaj lokalitet, sa statusom kulturnog dobra od izuzetnog značaja, krije. 

Izvor: www.heritage.gov.rs